Voorbeeld arbeidscontract PAB – assistent(e)

Hieronder kan je een blanco versie van mijn eigen gemaakte arbeidscontract voor PAB – assistent(e) terugvinden. Het werd in 2014 aangepast aan de laatste richtlijnen van het VAPH. Het heeft me uren gekost om alles uit te zoeken. Hopelijk kan het iemand tijd en kopzorgen sparen.

Voorbeeld contract PAB_blanco

VAPH – PAB mededeling45

Waarde maaltijdcheques – JOBAT

——————————————

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Tussen de ondergetekenden:

De werkgever:

Vertegenwoordigd door zijn wettelijk gevolmachtigde, …

en

De persoonlijke assistent:

Rijksregisternummer:

Geboortedatum: …

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1: hoedanigheid

De werkgever werft de werknemer aan in de hoedanigheid van bediende met aanvang op … en is geldig voor onbepaalde duur. De werknemer valt onder Paritair Comité 319.01.

Artikel 2: takenpakket

Vanaf … neemt de persoonlijke assistent volgende taken op:

Praktische alsook organisatorische hulp en/of ondersteuning bij

 • huishoudelijke activiteiten – koken, schoonmaken, strijken, …

 • lichamelijke activiteiten – eten, dagelijkse hygiëne, toiletbezoek, …

 • dagactiviteiten – inkopen doen, uitstappen helpen plannen en begeleiden, hulp op het werk, familiebezoek, vrije tijdsbesteding…

 • verplaatsingen – hulp bij verplaatsingen binnen en buitenshuis, besturen van een voertuig (chauffeur), …

 • sociale activiteiten – hulp bij lezen en correspondentie, gezelschap houden, …

De hoofdtaak van de assistent is om de werkgever te ondersteunen om zelfstandig te kunnen leven en dit volledig volgens de wensen van de werkgever.

Artikel 3: proefperiode

Er wordt een proefperiode voorzien van 6 maanden.

Artikel 4: plaats van tewerkstelling

De plaats waar de taken hoofdzakelijk worden uitgevoerd is gelegen op het volgende adres:

Artikel 5: uurregeling

De wekelijkse prestaties zullen .. uur per week bedragen, verdeeld volgens de hiernavolgende uurrooster:

Pauze

Pauze

Van

tot

van

tot

van

tot

Totaal

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Extra prestaties kunnen mogelijks en enkel na akkoord van beide partijen.

Verschuivingen in het uurrooster en extra prestaties kunnen mogelijks, maar enkel na akkoord van beide partijen.

Zondagprestaties en overuren (*) geven recht op inhaalrust. Deze inhaalrust kan worden opgenomen na overleg en akkoord tussen werkgever en werknemer. Dit om een continuïteit in de zorg te kunnen garanderen.

(*) Met overuren wordt uitdrukkelijk bedoeld, uren in exces van het totaal aantal weekuren zoals hierboven vermeld, zijnde 34 uur.

Naast de betaalde inhaalrust heeft de werknemer recht op een loontoeslag van 50%. Dit bedrag wordt opgetrokken tot 100% voor overuren op zon- en feestdagen. De loontoeslag wordt betaald op het einde van de periode waarin de overuren werden gepresteerd.

Artikel 6: loon

De bruto vergoeding is vastgesteld op ..,.. € per uur. Op dit bedrag zullen de wettelijke inhoudingen betreffende sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing berekend worden.

Maaltijdcheques:

De werknemer krijgt per gewerkte dag van minstens 5u, van de werkgever bovenop de hierboven bepaalde vergoeding, ook een maaltijdcheque twv. 7,00 € toegekend. Deze maaltijdcheques staan op naam van de werknemer, en worden maandelijks aan de werknemer gegeven.

De wettelijke werknemersbijdrage, (het deel dat de werknemer ‘inlevert’ van zijn loon), bedraagt 1.09 € per cheque van 7,00 €. Deze bijdrage zal op de loonbrief worden vermeld.

In geen enkele omstandigheid mag de werknemer ervan uitgaan dat de toekenning van maaltijdcheques een verworven recht is.

Andere:

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke andere bezoldiging of gratificatie, die de werkgever bij uitzondering of periodiek aan de werknemer mocht toekennen, buiten het in hoger lid vermeld loon, en behoudens tegenstrijdige bepalingen, een gift zal uitmaken en derhalve nooit rechten kan doen ontstaan voor de toekomst.

Artikel 7: uitbetaling loon

Het nettobedrag zal betaald worden op bankrekening nr. …

IBAN: …

Artikel 8: arbeidsongeschiktheid

In geval van ziekte of ongeval is de werknemer verplicht de werkgever of zijn aangestelde onmiddellijk, en zo mogelijk telefonisch uiterlijk op het normale aanvangsuur van de prestaties, te verwittigen, en hem de duur van de ongeschiktheid mee te delen.

Daarenboven zal de werknemer het medisch attest versturen of afgeven binnen de twee arbeidsdagen na aanvang van de ongeschiktheid.

Dezelfde verplichtingen rusten op de werknemer in geval van verlenging van de ongeschiktheid.

Artikel 9: beëindigen arbeidsovereenkomst

Beide partijen kunnen de arbeidsovereenkomst beëindigen wegens dringende reden, zonder naleving van een opzeggingstermijn.

Voor het overige kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd volgens de opzeggingsformaliteiten en termijnen bepaald in de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten.

Artikel 10: V.A.P.H.1

Volgens de bepalingen van het V.A.P.H.1 , mag de persoonlijke assistent NIET:

 • de professionele baan van de werkgever overnemen;

 • therapieën uitvoeren (waarvoor het RIZIV bevoegd is);

 • het assistentie budget (P.A.B.2) beheren;

 • de assistentie organiseren.

Artikel 11: discretie

De werknemer verbindt er zich toe de privésfeer van de werkgever NOOIT aan derden bekend te maken, noch enige daad te stellen of hieraan deel te nemen, die de naam en de faam van de werkgever in het gedrang zou kunnen brengen.

Artikel 12:

Deze individuele arbeidsovereenkomst geldt onverminderd de bepalingen voorzien in de wet en in de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten.

Artikel 13: bevoegde rechtbank

Alleen de rechtbanken in het arrondissement van de plaats van tewerkstelling zijn bevoegd om uitspraak te doen over de geschillen in verband met onderhavige overeenkomst.

Artikel 14: vakantie

De bediende zal gerechtigd zijn op jaarlijkse vakantie en vakantiegeld, overeenkomstig de desbetreffend van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

De vakantie zal opgenomen worden op de met de werkgever overeen te komen tijdstippen.

Andere voorzienbare afwezigheden moeten eveneens voorafgaandelijk bij de werkgever aangevraagd worden.

Artikel 15: VIA4-akkoord ter verbetering van het statuut van de PAB-assistent.

Binnen de sector VAPH werden, specifiek voor het PAB, volgende kwaliteitsmaatregelen overeengekomen ter verbetering van het werknemersstatuut van de PAB-assistenten:

 1. voorzien van “stopvergoeding” bij overlijden van de budgethouder (dit werd geregeld via het BVR van 17/02/2012 en meegedeeld);

 2. invoering van vergoeding voor dienstverplaatsingen / verplaatsingen woon-werkverkeer overeenkomstig PC 319.01 voor personen met arbeidsovereenkomst(en).

_____________________________________________________________________________

In drievoud opgemaakt te Evergem op … , waarvan ieder van de partijen erkent een exemplaar ontvangen te hebben; het derde exemplaar is bestemd voor de Inspectie van de Sociale Wetten.

Handtekening van de werknemer

(persoonlijke assistent)

Gelezen en goedgekeurd3

Handtekening van de werkgever

Gelezen en goedgekeurd³

1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

2 Persoonlijk Assistentie Budget.

3 De woorden “Gelezen en goedgekeurd” moeten eigenhandig geschreven worden door de partijen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s